Wangjianglou Park Jigsaw Puzzle

Wangjianglou Park Jigsaw Puzzle

Chinese garden in Wangjianglou Park in Sichuan, China.

 
Jigsaw puzzle subject image credit: Dmitry Rukhlenko/Shutterstock.com

See all jigsaw puzzles based on Dmitry Rukhlenko's photographs.


Category: Lawn and Garden